zaterdag 31 juli 2010

Wytse Deinum: in fergetten Frysk dichter


Wytse Deinum libbe fan 1958 oant 2003. Hy hat neat publisearre, mar dat er in dichter wie stiet fêst. Hy lies altyd itselde gedicht foar, de hiele dei oanien. Ik haw neifraach dien by syn famylje en freonen, mar net ien kin de tekst reprodusearje.

Deinum waard berne yn Wommels, mar ferhuze letter nei Ljouwert. Hy hat syn hiele folwoeksen libben yn de bystân en yn de kroech sitten. Alkohol en drugs hawwe syn lichem sloopt.

Dit is in oprop oan minsken dy't faaks noch teksten fan Deinum yn har besit hawwe, of op oare wize ynformaasje jaan kinne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten