zaterdag 31 januari 2009

Petear mei Cornelis van der Wal

Ja, der moat ien de earste wêze: in oangripend petear mei Cornelis van der Wal.

4 opmerkingen: