zondag 1 februari 2009

Muzyk op Omrop Knilles!

Fansels mei ek de muzyk net ûntbrekke op Omrop Knilles. Ik doch it no earst noch efkes sels, mar it stiet jo frij ek selsmakke muzyk (leafst as mp3) nei de Omrop te stjoeren.

Mar no dus: in fleurich Frysk ferske, op tekst fan Douwe Kalma. Reingeroften, sa hjit it en it stiet hjirre.

1 opmerking: