zondag 8 februari 2009

Unbekinde opname Obe Postma ûntdutsen!

Omrop Knilles is de argiven yndûkt en hat in oant no ta ûnbekinde opname fan Obe Postma ûndutsen! It giet om it folgjende fers:

GERS HELJE

Hjoed haw ik wat fan it oerbestean fan de Fryske boereman sjoen!
Ik siet yn 'e fuorge en de kopkes fan de bûterblommen seach ik sêft
hin-en-wer weevjen.
Dêr oerhinne seach ik in man dy't gers byinoar harke,
Stadich rint er foarút, it strinkje lans;
Dan komt der in hynder-en-wein oan, al mei wat gers der op;
In man mei in foarke nimt gers fan it strinkje en stekt it op - op 'e wein;
Ider kear sjoch ik de plokken ut de loft op 'e wein fallen;
It hynder slacht mei de sturt.

O jimme 'dichtergeneraasjes', foar- en nei-oarloggers,
O jimme besprekkers dy't mei magyske keunst oerwinne wolle,
Wat sizze jimme fan dizze libbens-oade?
Fleantugen raze oer my hinne en fine wylgeplúskes sweve by my lâns.
Fryslân! De wrâld!


Harkje nei dizze histoaryske opname.

1 opmerking:

  1. Dit is in ûntdekking fan grut wittenskiplik belang Knilles! Hulde!

    Jan B.

    BeantwoordenVerwijderen